Pravidla a podmínky klubu

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA KLUBU Ženy v pohodě

1. Úvodní ustanovení

Klub Ženy v pohodě je klub, sdružující ženy, jejich příbuzné, přátele
a blízké, jakož i další osoby, které se zajímají o životní styl a své zdraví (dále jen „Klub“). Provozovatelem Klubu, hlavním organizátorem jeho činnosti a jeho správcem je společnost DIVINO s.r.o., se sídlem Jeséniova 4/E, 831 01 Bratislava, IČO: 46 492 542, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vl. č. 78258/B (dále jen „Divino“).

2. Účel Klubu, jeho cíle a prostředky jejich dosažení

Účelem Klubu je vytvoření a sdružování komunity žen a dalších osob se zájmem o informace týkající se životního stylu a zdraví žen, a to především pro dosažení následujících cílů:

 • rozšiřování a výměna aktuálních trendů v oblasti zdravého životního stylu v České republice i ve světě;
 • zvyšování informovanosti a společenského povědomí veřejnosti o možné prevenci před nejčastějšími ženskými onemocněními;
 • získávání a poskytování nejnovějších informací o diagnostice a následné léčbě nejčastějších ženských onemocnění;
 • poskytování pomoci, podpory a poradenství při řešení jednotlivých problémů a situací, které vznikají v souvislosti s nejčastějšími ženskými onemocněními.

Uvedených cílů Klub dosahuje, případně hodlá dosahovat, především následujícími prostředky
a aktivitami:

 • používáním prostoru vytvořeného na internetových stránkách www.zenyvpohode.eu provozovaných společností Divino na poskytování, získávání a vzájemnou výměnu informací, názorů a zkušeností, používáním tohoto prostoru pro vzájemnou komunikaci členů Klubu;
 • používáním prostoru na sociálních sítích Facebook a Instagram;
 • zasíláním pravidelného newsletteru členům Klubu;
 • spoluúčastí na organizování a realizaci společenských akcí, aktivit a projektů;
 • spoluúčastí na organizaci a realizaci vzdělávacích a informačních aktivit, školení, workshopů, seminářů, konferencí a odborných přednášek;
 • spoluúčastí na přípravě a vydávání informačních, osvětových či vzdělávacích publikací
  a materiálů týkajících se ženského zdraví;
 • a dalšími legálními prostředky a aktivitami, které naplňují účel a cíle Klubu.

3. Členství v Klubu

Členství v Klubu je dobrovolné. Nikdo nesmí být k členství v Klubu ani k účasti na jeho aktivitách jakkoli nucen.

Členem Klubu může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která má zájem stát se členem Klubu (dále jen „Zájemce o členství v Klubu“ nebo rovněž „Zájemce“).

Členem Klubu se může stát pouze Zájemce o členství v Klubu, který v plném rozsahu souhlasí se Všeobecnými pravidly Klubu, seznámil se s jeho účelem, cíli a zájmy a je připraven je hájit a naplňovat. Taková osoba se může stát členem Klubu řádným, správným, úplným a pravdivým vyplněním všech požadovaných údajů, odesláním registračního formuláře umístěného na internetových stránkách www.zenyvpohode.eu (dále jen „Registrační formulář“) a udělením souhlasu se Všeobecnými pravidly Klubu, a zároveň se Zásadami ochrany osobních údajů.

Vyplněním a odesláním Registračního formuláře a udělením souhlasu se Všeobecnými pravidly Klubu, Zájemce o členství v Klubu zároveň potvrzuje, že se se Všeobecnými pravidly Klubu řádně seznámil, s těmito v plném rozsahu souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Zároveň tím potvrzuje, že se důkladně seznámil s účelem, cíli a zájmy Klubu, s těmito v plném rozsahu souhlasí a je připraven je hájit a naplňovat.

Po doručení úplného a pravdivě vyplněného Registračního formuláře společnosti Divino bude Zájemci o členství v Klubu vytvořen členský účet, čímž se Zájemce stane členem Klubu (dále jen „Člen“ nebo „Člen Klubu“). Člen svůj účet aktivuje tak, že klikne na odkaz, který mu bude po úspěšné registraci odeslán na e-mailovou adresu, kterou při registraci do Klubu uvedl/poskytl. Následným zadáním e-mailové adresy a zvoleného hesla do přihlašovacího systému v sekci  Registrace, pak Člen vykonává svá práva a spravuje svůj členský účet.

Členství v Klubu je bezplatné. Na členství v Klubu není právní nárok. Vymáhání členství
v Klubu právní cestou není možné. Každý jednotlivý Člen může mít pouze jeden členský účet.

Členství v Klubu nevylučuje členství v jiných organizacích, sdruženích a iniciativách, pokud jejich působení není v rozporu s cíli, zájmy a/nebo činností Klubu.

Společnost Divino si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné otázky týkající se členství
v Klubu podle vlastního uvážení.

4. Zánik členství

Zánik členství v Klubu:

 • Člen je oprávněn kdykoliv své členství v Klubu zrušit, a to tak, že se přihlásí do svého členského účtu a provede proces zrušení registrace, případně odešle společnosti Divino žádost o ukončení svého členství vKlubu, a to na e-mailovou adresu mistikova@divino.sk. Členství v Klubu tak zaniká sedmým dnem po doručení žádosti o ukončení členství v Klubu;
 • společnost Divino je oprávněna členství Člena Klubu ukončit v případě porušení Všeobecných pravidel Klubu, a to dnem následujícím po dni rozhodnutí společnosti Divino o vyloučení Člena Klubu z Klubu;
 • členství v Klubu zaniká ukončením činnosti Klubu. O ukončení Klubu bude Člen informován;
 • členství v Klubu zaniká smrtí Člena Klubu nebo jeho prohlášením za mrtvého;
 • členství v Klubu zaniká rovněž dnem účinnosti odvolání souhlasu Člena Klubu se zpracováním jeho osobních údajů společností Divino.

Člena Klubu je možné z Klubu vyloučit, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil cíle a/nebo zájmy Klubu nebo ustanovení Všeobecných pravidel Klubu. Také jej lze vyloučit
v případě, pokud by jeho členství v Klubu mohlo poškodit nebo ohrozit dobré jméno a pověst Klubu nebo společnosti Divino, jimi sledovaných cílů a/nebo zájmů, případně pokud by členství této osoby bylo neslučitelné s hodnotami a zájmy vyznávanými Klubem nebo společností Divino (např. fair-play, ochrana dobrých mravů, zákaz diskriminace atd.). Za závažné porušení Všeobecných pravidel Klubu bude vždy považováno uvedení nepravdivých údajů v Registračním formuláři.

O vyloučení člena Klubu z Klubu rozhoduje společnost Divino. Její rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.

5. Práva a povinnosti člena Klubu

Člen Klubu má právo:

 • na přednostní zasílání informací o nových článcích, marketingových aktivitách, plánovaných akcích, připravovaných soutěžích apod. formou e-mailu v podobě newsletteru, Člen je oprávněn příjem těchto zpráv kdykoliv ukončit, a to prostřednictvím linku v newsletteru ,Člen je rovněž oprávněn podat námitky proti provádění segmentace a/nebo přímého marketingu;
 • podílet se na činnosti a aktivitách Klubu, dosahování jeho cílů a zájmů;
 • účastnit se společenských a vzdělávacích akcí;
 • podílet se na přípravě informačních či vzdělávacích materiálů;
 • vystoupit z Klubu;
 • odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů společností Divino;
 • informovat se o činnosti a aktivitách Klubu;
 • předkládat návrhy, připomínky, podněty týkající se činnosti a aktivit Klubu.

Člen Klubu má povinnost:

 • dodržovat ustanovení platných právních předpisů, Všeobecných pravidel Klubu, jakož i dalších dokumentů a materiálů upravujících konání nebo postavení členů Klubu umístěných na internetových stránkách zenyvpohode.eu;
 • Člen Klubu je povinen chovat se tak, aby jakékoli jeho projevy, konání apod. v souvislosti s jeho členstvím v Klubu nemohly svou formou nebo obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat nebo ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití, dobrých mravů nebo obecně závazných právních předpisů, ani obsahovat náboženský nebo politický podtext. Současně takové projevy nesmějí mít vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah;
 • hájit cíle a zájmy Klubu;
 • podílet se podle svých možností na dosahování cílů a zájmů Klubu, jakékoliv svěřené činnosti a úkoly vykonávat zodpovědně, v souladu s pravidly slušnosti a dobrými mravy a při jejich provádění neoprávněně nezasahovat do práv ani právem chráněných zájmů třetích osob;
 • vždy jednat způsobem, který není způsobilý poškodit nebo ohrozit dobré jméno a pověst Klubu, jeho sledovaných cílů a zájmů.

6. Provozování Klubu a organizace jeho činnosti

Provozovatelem Klubu, hlavním organizátorem jeho činnosti a jeho správcem je společnost Divino. O všech záležitostech týkajících se Klubu včetně jeho činnosti a aktivit, a rozhodnutí
o zrušení a zániku Klubu rozhoduje v poslední instanci s konečnou platností společnost Divino.

Na řešení vybraných úloh a zkvalitňování činnosti Klubu mohou být v rámci Klubu zřízeny poradní orgány nebo pracovní komise. Výsledky práce těchto orgánů mají zásadně doporučující charakter.

7. Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost DIVINO s.r.o., se sídlem Jeséniova 4/E, 831 01 Bratislava, IČO: 46 492 542, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vl. č. 78258/B (dále jen „Správce“).

Osobními údaji jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „Subjekt údajů“) (dále jen „Osobní údaje“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména pomocí identifikátoru jako jméno, příjmení, e-mail, kontaktní adresa, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor, IP adresa.

Účel zpracování Osobních údajů:

V Klubu zpracováváme Osobní údaje vždy na předem přesně vymezené účely, které jsou dopředu známé, a Subjekt údajů je o nich dopředu informován. Těmito účely jsou:

 1. management registrace a členství Subjektu údajů v Klubu;
 2. management soutěží a eventů prováděných a pořádaných Klubem;
 3. aktivní účast Subjektu údajů při činnostech Klubu;
 4. marketingové a propagační činnosti, zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky;
 5. vedení účetnictví;

Další informace o účelech zpracování Osobních údajů jsou dostupné v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.

Právní základy zpracování Osobních údajů:

Správce shromažďuje a zpracovává Osobní údaje:

 • na základě souhlasu Subjektu údajů (např. Marketing, registrace na společenskou akci, komunikace s členy a jiné), Osobní údaje budou zpracovávány na základě uvedeného právního základu po dobu neurčitou, nejpozději však do doby odvolání souhlasu ze strany Subjektu údajů;
 • na základě plnění smluvní povinnosti nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy (např. registrace a účast v Klubu apod.), Osobní údaje budou zpracovávány na základě uvedeného právního základu po dobu trvání příslušné smlouvy, v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení, a to po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Správce a/nebo ze strany Subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem;na základě plnění zákonné povinnosti, které podléhá Správce, (např. povinnosti uložené zákonem o daních z příjmů apod.) Osobní údaje budou zpracovávány na základě uvedeného právního základu po dobu stanovenou zvláštním právním předpisem včetně archivační doby;
 • na základě oprávněných zájmů, které sleduje Správce, kromě případů, kdy jsou tyto zájmy nahrazeny zájmy nebo základními právy a svobodami, zejména pokud je dotyčná osoba dítětem (např. udržování kontaktu a péče
  o registrované členy, podpora již zrealizovaných projektů, zvyšování povědomí veřejnosti
  o Klubu a jeho aktivitách apod.), Osobní údaje budou zpracovávány na základě uvedeného právního základu po dobu nezbytně nutnou, po kterou může být provedena kontrola ze strany dozorových orgánů, uplatněny nároky a práva, což jsou maximálně 3 roky, případně doba, po kterou řízení trvá.

Kategorie zpracovávaných Osobních údajů:

 • údaje vyplněné v Registračním formuláři (tj. pohlaví, jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail, heslo, telefonní číslo);
 • dále datum a čas registrace do Klubu (včetně data a času poskytnutí příslušných souhlasů, IP adresy zařízení, ze kterého byla registrace provedena);
 • údaj o věku nad 18 let;
 • údaj o účasti v soutěžích/na akcích, případné odměny získané ve vyhlášených soutěžích včetně adresy na doručení výher; a
 • další údaje předané Členem při komunikaci a aktivitách.

Další informace pro Subjekt údajů:

Správce potvrzuje, že v rámci zpracování Osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování Osobních údajů, včetně profilování určeného k vyhodnocení určitých osobních aspektů.

Subjekt údajů má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (čČen Klubu) právo být informována  následujícím:

 • právo být srozumitelnou formou informován alespoň o účelech zpracování, kategoriích příslušných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, existenci transferů
  a používání vhodných ochranných opatření;
 • právo získat přístup k Osobním údajům dubjektu údajů. V závislosti na situaci Subjektu údajů
  a patných právních předpisů mohou být Osobní údaje zpřístupněny přímo, nebo prostřednictvím zaměstnance, zmocněné osoby nebo jiné osoby, kterou určil provozov
 • právo opravit nepřesné Osobní údaje;
 • právo vymazat Osobní údaje;
 • pokud je to uplatnitelné, získat omezení zpracování;
 • pokud je to uplatnitelné, uplatnit právo na přenositelnost údajů a získat od Správce právo obdržet Osobní údaje, které poskytl Subjekt údajů  ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • právo nesouhlasit se zpracováním pro účely přímého marketingu (včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto přímým marketingem), a to kdykoliv, bezplatně a bez nutnosti uvedení legitimních důvodů;
 • právo podat stížnost dozorujícímu orgánu ohledně ochrany osobních údajů, a to k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů může za účelem uplatnění svých práv poslat žádost na příslušnou kontaktní adresu uvedenou výše, a to poštou nebo či kontaktovat Správce prostřednictvím e-mailu – mistikova@divino.sk , který najdete také na webové ránce Správce, tj. www.zenyvpohode.eu.

Správce může vznést námitky vůči požadavkům, které jsou zjevně neúměrné, zejména počtem nebo opakovaným a systematickým charakterem.

Předávání Osobních údajů:

Společnost DIVINO příležitostně zpracovává Osobní údaje a provádí jejich přeshraniční předávání do následujících zemí: Slovenská republika. V případě, že Subjekt údajů dobrovolně zveřejní své Osobní údaje ve veřejném postoru, který svou povahou splňuje definici „zahraničí“, nejedná se o přeshraniční přenos předávání Oosobních jelikož je neinicioval Správce.

Kontakt a podávání žádostí:

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se  Zásad zpracování osobních údajů nebo jakýchkoli stížností nebo žádostí (např. zpřístupnění, námitky nebo žádosti o opravu) doporučujeme, aby se Subjekt údajů obrátil písemně na aresu  Správce (spolčnosti Divino), která je uvedena výše anebo kontaktovala Správce na e-mailové adrese mistikova@divino.sk.

8. Licenční ustanovení, autorská a osobnostní práva

V případě, že Člen Klubu na základě svého členství v Klubu a/nebo v souvislosti s ním vytvoří a/nebo pro účely komunikace či propagace Klubu a/nebo realizace jeho činností a aktivit tímto poskytne jakýkoliv materiál, který (celý nebo jeho část) má povahu autorského díla a/nebo jiného projevu chráněného ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „Autorský zákon“) (dále jen „Dílo“), tímto zároveň udělí společnosti Divino nevýhradní licenci na jeho užití způsobem podle uvážení společnosti Divino (licence se přitom uděluje zejména pro účely komunikace a propagace Klubu, realizace jeho činností a aktivit a jeho propagace), a to v neomezeném rozsahu. Společnost Divino je oprávněna zejména k pořízení rozmnoženiny Díla, veřejnému rozšiřování originálu Díla nebo jeho rozmnoženiny prodejem nebo jinou formou převodu vlastnického práva, veřejnému rozšiřování originálu Díla nebo jeho rozmnoženiny nájmem nebo vypůjčení, zpracování, překladu a adaptaci Díla, zařazení Díla do souborného díla, veřejnému vystavení Díla, veřejnému provedení Díla a sdělování Díla. Licence se uděluje jako nevýhradní, bez územního a věcného omezení, na všechny známé způsoby užití díla. Licence se uděluje na dobu trvání členství daného Člena v Klubu a na dobu tří let po zániku jeho členství v Klubu. Licence se uděluje v plném rozsahu bezplatně. Společnost Divino je oprávněna v rozsahu udělené licence udělit podlicenci nebo postoupit licenci třetí osobě. Společnost Divino je oprávněna Dílo šířit a zpřístupňovat veřejnosti zejména prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize, internetu, osvětových, vzdělávacích, informačních či propagačních materiálů a jiným vhodným způsobem. Člen Klubu ve vztahu ke svému Dílu výslovně vylučuje kolektivní správu práv příslušnou organizací kolektivní správy práv. Společnost Divino není povinna tuto licenci využít.

Člen Klubu svým členstvím v Klubu výslovně potvrzuje, že tímto jako ani vytvořením či poskytnutím jakéhokoliv materiálu podle tohoto bodu Všeobecných pravidel Klubu nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jakéhokoli jiného subjektu. Člen Klubu zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, právy a závazky, které ve smyslu Všeobecných pravidel Klubu uděluje. Člen Klubu zároveň potvrzuje, že pokud má jakýkoli materiál vytvořený a/nebo poskytnutý podle tohoto bodu Všeobecných pravidel Klubu charakter Díla nebo jiného projevu chráněného ve smyslu Autorského zákona prováděného jinou osobou než členem Klubu, Člen Klubu disponuje souhlasem dané osoby (např. autora) v rozsahu nezbytném pro udělení všech souhlasů ve smyslu Všeobecných pravidel Klubu. Pokud je tato osoba mladší 18 let (nebo není plně svéprávná z jiného důvodu), Člen Klubu zároveň potvrzuje, že disponuje i souhlasem zákonného zástupce dané osoby v potřebném rozsahu.

Vstupem do Klubu Člen ve smyslu ustanovení § 77 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uděluje souhlas s tím, že společnost Divino je oprávněna použít jméno, město, podobiznu, obrazové, zvukově obrazové záznamy a další složky osobnostních práv člena, pro účely realizace Klubu i na reklamní, propagační a marketingové účely. Souhlas k využívání složek osobnostních práv podle předchozí věty zahrnuje zejména oprávnění tyto uveřejňovat a šířit v tištěných sdělovacích prostředcích, zejména hromadných informačních prostředcích, tištěných/online propagačních materiálech jako i v jiných tištěných či online reklamních a propagačních materiálech, případně při jiných reklamních aktivitách. Reklamní aktivity přitom mohou být prováděny ve prospěch společnosti Divino, jejích klientů či jiného subjektu podle rozhodnutí společnosti Divino. Souhlas se uděluje bezúplatně a bez územního a časového omezení.

9. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Klub není společností, spolkem či jinou obdobnou entitou podle Občanského zákoníku. Klub nemá právní subjektivitu.

Sídlem Klubu jsou internetové stránky umístěné na doméně www.zenyvpohode.eu, jejichž provoz zajišťuje společnost Divino. V případě potřeby písemné komunikace je adresou pro doručování písemností Klubu výše uvedená adresa sídla společnosti Divino, tj.: Brezovská 3, 831 01 Bratislava.

Společnost Divino neodpovídá za škody ani jiné újmy způsobené jakýmkoli jednáním nebo opomenutím třetích osob, zejména neodpovídá za jakékoliv technické problémy, problémy při provozu internetových stránek www.zenyvpohode.eu, problémy na straně poštovních doručovatelů, telefonních operátorů nebo jiných subjektů.

Společnost Divino si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Všeobecná pravidla Klubu, stejně jako právo Klub úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Změna Všeobecných pravidel Klubu nabývá účinnosti jejím zveřejněním na internetových stránkách www.zenyvpohode.eu, pokud není výslovně uveden jiný termín nabytí její účinnosti.

Klub a jeho činnost se řídí právními předpisy České republiky. Na rozhodování případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.

 

Všeobecná pravidla Klubu jsou k dispozici na internetových stránkách www.zenyvpohode.eu

 

Tato Všeobecná pravidla Klubu jsou účinná od 1. 5. 2020.