Pravidla soutěží

Úplná pravidla soutěží Klubu Ženy v pohodě

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěží realizovaných v rámci Klubu Ženy v pohodě, který je umístěn na webové stránce www.zenyvpohode.eu (dále jen „soutěž“ nebo „soutěže“). Tato úplná pravidla soutěží (dále jen „úplná pravidla soutěže“, „pravidla soutěže“ nebo „pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla jakýchkoliv soutěží umístěných na webové stránce www.zenyvpohode.eu, případně na facebookovém nebo instagramovém účtu Klubu Ženy v pohodě.

1. Pořadatel a organizátor soutěží

1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěží je společnost DIVINO s. r. o., se sídlem Jeséniova 4/E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 492 542, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 78258/B (dále jen „organizátor“).

2. Místo a doba konání soutěží

2.1 Soutěže probíhají pouze na území České republiky.

2.2 Soutěže budou probíhat v průběhu roku 2020 a 2021. Při vyhlášení každé soutěže budou účastníci soutěže vyrozuměni o konkrétní době konání soutěže (dále jen „doba konání soutěže“).

2.3 Organizátor si vyhrazuje právo prodloužit, zkrátit a/nebo jinak upravit dobu konání soutěže. Organizátor není povinen uvést důvod prodloužení, zkrácení a/nebo jiné úpravy doby konání soutěže. Organizátor není povinen v souvislosti s prodloužením, zkrácením a/nebo jinou úpravou doby konání soutěže poskytnout jakoukoli náhradu. Rozhodnutí organizátora o prodloužení, zkrácení a/nebo jiné úpravě doby konání soutěže je konečné. Na účinnost rozhodnutí organizátora o prodloužení, zkrácení a/nebo jiné úpravě doby konání soutěže se vztahuje ustanovení bodu 11.7 těchto pravidel.

3. Podmínky pro účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let  s doručovací adresou na území České republiky.

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s organizátorem na soutěži, jakož i osoby těmto osobám blízké. V případě, že se soutěžícím a/nebo výhercem v soutěži stane taková osoba a organizátor se o této skutečnosti dozví, bude tato osoba ze soutěže vyloučena, na jakoukoli výhru v soutěži nemá nárok a případná výhra v soutěži jí nebude předána. Za blízké osoby se pro účely soutěže a jejích pravidel považují osoby podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

4. Zapojení do soutěže

4.1 Osoba, která splňuje podmínky pro účast v soutěži podle článku 3. těchto pravidel, případně rovněž další podmínky stanovené v marketingovém materiálu určeném pro danou soutěž , se do soutěže může zapojit tak, že v určeném termínu splní soutěžní úkon uvedený na webové stránce Klubu Ženy v pohodě, který je umístěn na adrese www.zenyvpohode.eu, případně na facebookovém nebo instagramovém účtu Klubu Ženy v pohodě (dále jen „soutěžní úkon“ nebo „úkon“). Termín splnění jakož i případné další podmínky účasti v soutěži budou vždy uvedeny spolu se zveřejněním soutěžního úkonu.

4.2 Účast v soutěži vznikne osobě podle bodu 4.1 těchto pravidel, která uskuteční soutěžní úkon v souladu s bodem 4.1 těchto pravidel. Okamžikem uskutečnění soutěžního úkonu v souladu s bodem 4.1 těchto pravidel se osoba podle předchozí věty stává účastníkem soutěže (dále jen „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

4.3 Před uskutečněním soutěžního úkonu je každá osoba povinna se řádně a v plném rozsahu seznámit s úplnými pravidly soutěže (včetně informací o zpracování osobních údajů, poučení o právech subjektu údajů a souhlasu se zpracováním osobních údajů podle článku 9. těchto pravidel), které jsou v elektronické formě dostupné na webu Klubu Ženy v pohodě - www.zenyvpohode.eu, a k uskutečnění soutěžního úkonu je oprávněna pouze v případě, že v plném rozsahu splňuje úplná pravidla soutěže a jimi stanovené podmínky a požadavky (např. na věk apod.), s těmito plně souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

4.4 Uskutečněním soutěžního úkonu každý potvrzuje, že se řádně a v plném rozsahu seznámil s úplnými pravidly soutěže (včetně informací o zpracování osobních údajů, poučení o právech subjektu údajů a souhlasu se zpracováním osobních údajů podle článku 9. těchto pravidel), že s nimi v plném rozsahu souhlasí a splňuje je a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

4.5 Pokud při vyhlášení soutěže není uvedeno jinak, nelze se do soutěže zapojit opakovaně (např. na základě uskutečnění druhého a/nebo dalších soutěžních úkonů). Každý účastník soutěže se může do soutěže zapojit jen jednou (1) – uskutečněním soutěžního úkonu v souladu s bodem 4.1 těchto pravidel. Opakované zapojení se do soutěže (např. opakované zapojení se do soutěže stejnou osobou, opakované zapojení se do soutěže stejnou osobou vystupující pod několika Facebook/Instagram profily apod.), jakož i jakýkoli pokus o něj, mohou být považována za porušení těchto pravidel s příslušnými následky (mj. např. možnost vyloučení ze soutěže).

4.6 Osoby nesplňující podmínky pro účast v soutěži a/nebo jednající v rozporu s těmito pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes uvedené stala účastníkem soutěže a/nebo výhercem v soutěži (např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací), může být ze soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru, která bez náhrady propadá ve prospěch organizátora. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že účastník soutěže dosáhl účasti v soutěži a/nebo výsledku v soutěži podvodným jednáním, jednáním v rozporu s pravidly soutěže, jednáním v rozporu s právními předpisy a/nebo jednáním v rozporu s dobrými mravy. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

4.7 Organizátor má právo konečného posouzení splnění podmínek účasti v soutěži jednotlivými osobami. Organizátor s konečnou platností rozhoduje o všech otázkách týkajících se soutěže a její realizace. Rozhodnutí organizátora jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.

4.8 Účast v soutěži je dobrovolná.

5. Soutěžní úkon

5.1 Soutěžní úkon musí být proveden osobně přímo samotným soutěžícím.

5.2 Pokud má soutěžní úkon a/nebo jakákoli jeho složka a/nebo část úkonu povahu tvůrčí činnosti a/nebo povahu výsledku, výstupu a/nebo jakéhokoli záznamu tvůrčí činnosti (např. text, fotografie), tento soutěžní úkon a/nebo každá taková jeho složka a/nebo část musí být projevem a/nebo výsledkem vlastní samostatné tvůrčí činnosti soutěžícího, který daný soutěžní úkon provádí, a/nebo tento soutěžící musí k danému soutěžnímu úkonu a/nebo ke každé takové jeho složce a/nebo části disponovat všemi právy a souhlasy v rozsahu nezbytném pro udělení všech práv a souhlasů podle těchto pravidel.

5.3 Za oprávnění k nakládání a dispozici se všemi údaji a skutečnostmi uvedenými a/nebo jinak poskytnutými v rámci soutěžního úkonu v rozsahu a za podmínek podle těchto pravidel odpovídá v plném rozsahu osoba, která soutěžní úkon uskutečnila.

5.4 Soutěžní úkon ani jakákoli jeho složka a/nebo část, nesmí porušovat ani nabádat k porušování jakýchkoli právních předpisů, dokumentů upravujících používání sociální sítě Facebook nebo Instagram, práv a/nebo právem chráněných zájmů organizátora a/nebo třetích osob, nesmí jakkoli ohrožovat nebo poškozovat dobrou pověst organizátora a/nebo jeho produktů a/nebo služeb, nesmí zachycovat, popisovat, odkazovat a/nebo navádět k činnosti jakkoli nebezpečné, ohrožující život a/nebo zdraví, nesmí jakýmkoli způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití, obsahovat náboženský nebo politický podtext, vulgární, rasistický, násilný nebo jiný obecně nepřijatelný obsah, jakékoliv prvky pornografie ani jiné prvky ohrožující mravnost, jakýkoli obsah propagující či jinak znázorňující jakékoliv omamné a/nebo psychotropní látky, nesmí vyobrazovat, uvádět či jinak obsahovat odkaz a/nebo jinou referenci na osoby, produkty a/nebo služby v konkurenčním postavení k organizátorovi a/nebo jeho produktům a/nebo službám. Provedením soutěžního úkonu se soutěžící nesmí dopustit nekalého jednání či porušení práv z duševního vlastnictví.

5.5 Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a bez jakékoliv náhrady do soutěže nezařadit a/nebo ze soutěže vyřadit kohokoli, jehož soutěžní úkon a/nebo jakákoli jeho složka a/nebo část:

a) byť jen okrajově nebo částečně nesplňuje podmínky stanovené těmito pravidly; nebo

b) byla do soutěže odeslána osobou nesplňující podmínky pro účast v soutěži; nebo

c) by mohla ohrozit nebo porušit právní a smluvní povinnosti uložené organizátorovi; nebo

d) jeho nebo by její (resp. jejich) šíření mohlo být v rozporu se zájmy organizátora, právními předpisy, dokumentem upravujícím používání sociální sítě Facebook nebo Instagram, právy a/nebo oprávněnými zájmy jakékoli třetí osoby a/nebo právními a/nebo smluvními povinnostmi uloženými organizátorovi; nebo

e) by mohla poškodit dobré jméno a/nebo pověst organizátora a/nebo jeho produktů nebo služeb; nebo

f) má povahu projevu, záznamu, výstupu a/nebo výsledku, přičemž práva k nim náleží osobě, která nedala soutěžícímu souhlas s jejich užitím v rozsahu, způsoby a za podmínek podle těchto pravidel.

Toto rozhodnutí organizátora je konečné bez možnosti odvolání. Organizátor není povinen své rozhodnutí jakkoli zdůvodňovat. Organizátor je oprávněn, nikoli však povinen, soutěžní úkon a/nebo jakoukoliv jeho složku a/nebo část zveřejnit a/nebo jinak použít za podmínek dle těchto pravidel.

5.6 Soutěžní úkon a/nebo jakákoli jeho složka a/nebo část (např. text, fotografie) může být zveřejněna na webové stránce Klubu Ženy v pohodě, která je umístěna na adrese www.zenyvpohode.eu, případně na facebookovém nebo instagramovém účtu Klubu Ženy v pohodě, a to i spolu s veřejně dostupnými údaji o Facebook profilu/Instagram účtu osoby, která daný soutěžní úkon uskutečnila, a spolu s údajem o datu, kdy byl daný soutěžní úkon uskutečněn. Organizátor si vyhrazuje právo bez oznámení a bez jakékoli náhrady na webové stránce www.zenyvpohode.eu/Facebook stránce/Instagram účtu nezveřejnit a/nebo z webové stránky www.zenyvpohode.eu/Facebook stránky/Instagram účtu odstranit soutěžní úkon a/nebo jakoukoliv jeho složku a/nebo část, další skutečnosti, jakožto i jakýkoli další obsah, jejichž jakékoliv složky a/nebo části byť jen okrajově či částečně nesplňují podmínky těchto pravidel či porušují a/nebo nejsou v plném rozsahu v souladu s požadavky podle bodů 5.1 až 5.5 těchto pravidel. Toto rozhodnutí organizátora je konečné bez možnosti odvolání. Organizátor není povinen své rozhodnutí jakkoli zdůvodňovat. Soutěžící je se skutečnostmi podle tohoto bodu pravidel v plném rozsahu seznámen a uskutečněním soutěžního úkonu s nimi vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas.6. Výhra v soutěži

6.1 Výhry v soutěži budou vždy zveřejněny spolu s vyhlášením konkrétní soutěže (dále jen „výhra v soutěži“ nebo „výhra“).

6.2 Výhra zahrnuje pouze taková plnění, která budou výslovně uvedena jako výhra v konkrétní vyhlášené soutěži. Soutěžícímu nenáleží náhrada jakýchkoli nákladů, které vynaloží v souvislosti s uplatněním, předáním, převzetím a/nebo čerpáním výhry. Tyto náklady nese v plném rozsahu soutěžící.

6.3 Vyobrazení výhry na jakýchkoliv reklamních, propagačních a/nebo jiných komunikačních materiálech k soutěži je ilustrativní a skutečná výhra se od něj může lišit.

7. Princip soutěže

7.1 Uskutečněním soutěžního úkonu v souladu s bodem 4.1 těchto pravidel je tento soutěžní úkon, a tedy i soutěžící, který tento soutěžní úkon uskutečnil, zařazen do soutěže.

7.2 Výherce soutěže bude určen způsobem, který bude oznámen při vyhlášení soutěže.

7.3 Určení výherce podle bodu 7.2 zajistí organizátor, a to tak, aby se konalo ve lhůtě uvedené při vyhlášení soutěže. Pokud by při vyhlášení soutěže lhůta uvedena nebyla, organizátor zajistí určení výherce nejpozději do sedmi (7) dnů po skončení doby konání soutěže (viz bod 2.2 těchto pravidel).

7.4 Určení výherce podle bodu 7.2 se uskuteční vylosováním či jiným vyhodnocením ze všech soutěžních úkonů, které byly provedeny v souladu s bodem 4.1 těchto pravidel. Výherce tedy bude určen ze všech soutěžních úkonů, které byly provedeny v souladu s bodem 4.1 těchto pravidel po celou dobu konání konkrétní soutěže.

7.5 Pokud při vyhlášení soutěže není určeno jinak, soutěžící se může stát výhercem v soutěži nejvíce jednou (1), a to po celou dobu konání konkrétní soutěže (soutěžící tedy může v každé soutěži získat nejvýše jednu (1) výhru).

8. Kontaktování výherce a předání výhry

8.1 O výhře v soutěži bude výherce soutěže vyrozuměn nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po skončení doby konání konkrétní soutěže (viz bod 2.2 těchto pravidel), a to prostřednictvím webové stránky www.zenyvpohode.eu, případně prostřednictvím Facebooku nebo Instagramu. Součástí vyrozumění výherce o výhře v soutěži může být i výzva k potvrzení zájmu výherce o převzetí výhry a žádost o doplnění údajů a skutečností nezbytných k předání, převzetí a/nebo čerpání výhry a sjednání konkrétních podmínek jejího předání, převzetí a/nebo čerpání. V případě, že výherce do pěti (5) pracovních dnů ode dne vyrozumění podle první věty tohoto bodu pravidel nepotvrdí způsobem v něm uvedeným  svůj zájem o převzetí výhry v soutěži a/nebo neposkytne všechny požadované údaje, nárok výherce na výhru v soutěži v plném rozsahu a bez jakékoliv náhrady zaniká. Rovněž v případě, že se výherce nepodaří o jeho výhře v soutěži vyrozumět podle první věty tohoto bodu, nárok výherce na její získání v plném rozsahu a bez jakékoliv náhrady zaniká. V obou případech výhra propadá ve prospěch organizátora.

8.2 Výherce může být zveřejněn také na facebookovém nebo instagramovém účtu Klubu Ženy v pohodě, a to i společně s veřejně dostupnými údaji o Facebook profilu/Instagram účtu výherce, s čím je soutěžící v plném rozsahu seznámen a uskutečněním soutěžního úkonu s tím vyjadřuje bezvýhradný souhlas.

8.3 Výhra bude výherci předána (resp. odeslaná – v případě výhry, která bude výherci předána poštou nebo jiným poskytovatelem doručovacích služeb) do třiceti (30) kalendářních dnů od potvrzení zájmu výherce o převzetí výhry a doplnění všech požadovaných údajů a skutečností.

8.4 Předání výhry bude organizačně zajišťovat organizátor. Výhra bude výherci předána způsobem a za podmínek sjednaných mezi organizátorem a výhercem (přednostně prostřednictvím pošty nebo jiného poskytovatele doručovacích služeb, např. kurýra). Konečné rozhodnutí o způsobu předání výhry však přísluší organizátorovi.

8.5 V případě, že se výhru nepodaří výherci za sjednaných podmínek předat (např. výherce uvede nesprávnou adresu, odmítne výhru převzít apod.), nárok výherce na získání výhry v plném rozsahu a bez jakékoliv náhrady zaniká.

8.6 O naložení s výhrou, kterou výherce nepřevezme a/nebo nevyužije, kterou se výherci nepodaří předat nebo která nebude z jakýchkoliv jiných důvodů výherci předána, rozhodne podle svého uvážení s konečnou platností organizátor.

8.7 Organizátor neodpovídá za nemožnost uvědomit výherce o výhře v soutěži, která spočívá v jakýchkoliv důvodech na straně soutěžícího a/nebo jakékoli třetí osoby.

8.8 Předání výhry může být podmíněno prokázáním splnění všech podmínek podle těchto pravidel, předložením průkazu totožnosti (např. občanský průkaz) za účelem ověření údajů o totožnosti výherce, jakož i podpisem předávacího protokolu a/nebo jiného dokumentu, upravujícího předání, převzetí a/nebo čerpání výhry a další skutečnosti, připraveného a poskytnutého ze strany organizátora, výhercem soutěže.

9. Informace o zpracování osobních údajů, poučení o právech subjektu údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

 9.1 Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů

Za účelem realizace soutěže, její komunikace, propagace a vyhodnocení (včetně zveřejnění soutěžních úkonů podle bodu 5.6 těchto pravidel, zveřejnění výherců podle bodu 8.2 těchto pravidel, kontaktování výherců za účelem ujednání podmínek předání a převzetí výhry, a to i prostřednictvím elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonům (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) v platném znění) je nutné zpracování osobních údajů soutěžících v nezbytném rozsahu.

V této souvislosti organizátor žádá o souhlas se zpracováním osobních údajů, který se uděluje společně s uskutečněním soutěžního úkonu, a předem poskytuje informace podle ustanovení článku 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), včetně poučení o právech subjektu údajů subjektu údajů.

Identifikační údaje a kontaktní údaje správce:

Správcem je organizátor soutěže, kterým je společnost DIVINO s. r. o., se sídlem Jeséniova 4/E, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 492 542, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 78258/B. Správce je možné kontaktovat elektronicky – na e-mailové adrese divino@divino.sk nebo písemně – poštou na adrese sídla organizátora.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů není organizátorem jmenován.

Účel zpracování osobních údajů:

Účelem zpracování osobních údajů je realizace soutěže, její komunikace, propagace a vyhodnocení (včetně zveřejnění soutěžních úkonů podle bodu 5.6 těchto pravidel, zveřejnění výherce/výherců dle bodu 8.2 těchto pravidel, kontaktování výherce/výherců za účelem ujednání podmínek předání a převzetí výhry, a to i prostřednictvím elektronických komunikací ve smyslu zákona  o elektronických komunikacích.

Právní základ zpracování osobních údajů:

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Identifikace příjemce nebo kategorie příjemce:

Organizátor je oprávněn osobní údaje zpracovávat i prostřednictvím třetích osob.

Organizátor je oprávněn osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnout i třetí osobě, a to za účelem zaslání, doručení a/nebo předání výhry výherci v soutěži.

Informace o předávání osobních údajů do třetí země:

Organizátor nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Informace o době, po kterou budou osobní informace uchovávány:

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na celou dobu konání soutěže a na dobu tří (3) měsíců po skončení doby konání soutěže. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat, a to bezplatně, písemně, formou e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů odeslaného a doručeného organizátorovi na e-mailovou adresu divino@divino.sk. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů během doby konání soutěže a/nebo do předání výhry v soutěži výherci má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže a/nebo nemožnost předat výhru výherci v soutěži. Organizátor je oprávněn osobní údaje zpracovávat až do odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo do uplynutí doby, na kterou se souhlas uděluje, a po odvolání souhlasu nebo uplynutí doby, na kterou se souhlas uděluje, zajistí jejich omezení a/nebo vymazání ve smyslu GDPR, případně zákona o zpracování osobních údajů; uvedené přitom nemá vliv na případné povinné zpracování a/nebo archivování osobních údajů na základě zvláštního právního předpisu.

Informace o právu požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům upravuje článek 15 GDPR, a rovněž § 28 zákona o zpracování osobních údajů, a to následovně:

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Pokud správce takové osobní údaje zpracovává, subjekt údajů má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o a) účelu zpracování osobních údajů, b) kategorii zpracovávaných osobních údajů, c) identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuty, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné, d) době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení, e) existenci práva požadovat od správce opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, f) právu podat stížnost u dozorového úřadu, g) zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, h) existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR; v těchto případech poskytne správce subjektu údajů informace zejména o použitém postupu, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takovéhoto zpracování osobních údajů pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má právo být informován o vhodných zárukách týkajících se přenosu osobních údajů, pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizace

Správce je povinen poskytnout subjektu údajů kopii jeho osobních údajů, které zpracovává. Za opakované poskytnutí kopie osobních údajů, o které subjekt údajů požádá, může správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Správce je povinen poskytnout osobní údaje subjektu údajů způsobem podle jejího požadavku.

Právo získat kopii osobních údajů podle odstavce 4 nesmí mít nepříznivé důsledky na práva jiných fyzických osob.

Informace o právu na opravu osobních údajů:

Právo na opravu osobních údajů upravuje čl. 16 GDPR, a rovněž § 29 zákona o zpracování osobních údajů, a to následovně:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Informace o právu na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“):

Právo na výmaz osobních údajů upravuje článek 17 GDPR, a rovněž § 29 zákona o zpracování osobních údajů, a to následovně:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo členského státu EU, které se na správce vztahuje, f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 2 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

 Odstavce 2 a 3 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace, b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu EU, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR, d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 2 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace o právu na omezení zpracování osobních údajů:

Právo na omezení zpracování osobních údajů upravuje článek 18 GDPR, a rovněž § 29 zákona o zpracování osobních údajů, a to následovně:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 2, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo některého členského státu EU.

 Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 2, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

Informace o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů upravuje článek 21 GDPR, a rovně § 22 zákona o zpracování osobních údajů, a to následovně:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovány.

Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 2 a 32výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Informace o právu na přenositelnost osobních údajů:

Právo na přenositelnost osobních údajů upravuje článek 20 GDPR, a to následovně:

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 2 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva uvedeného v odstavci 2 tohoto článku není dotčen článek 17 GDPR. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právem uvedeným v odstavci 2 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.(

Informace o právu kdykoliv svůj souhlas odvolat:

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat, a to bezplatně, písemně, formou e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů odeslaného a doručeného organizátorovi na e-mailovou adresu divino@divino.sk. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů během doby konání soutěže a/nebo do předání výhry v soutěži výherci má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže a/nebo nemožnost předání výhry výherci v soutěži. Organizátor je oprávněn osobní údaje zpracovávat až do odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo do uplynutí doby, po kterou se souhlas uděluje. Po odvolání souhlasu nebo uplynutí doby, na kterou se souhlas uděluje, zabezpečí jejich omezení a/nebo vymazání ve smyslu GDPR, případně zákona o zpracování osobních údajů. Uvedené přitom nemá vliv na případné povinné zpracování a/nebo archivování osobních údajů na základě zvláštního právního předpisu.

Informace o právu podat stížnost k dozorovému úřadu podle článku 77 GDPR:

Subjekt údajů nebo osoba, která tvrdí, že je přímo dotčena na svých právech stanovených GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, je oprávněna podat Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost podle článku 77 GDPR a souvisejících ustanovení zákona o zpracování osobních údajů. Účelem následného dozoru je zjistit, zda došlo k porušení práv fyzických osob při zpracovávání jejich osobních údajů nebo došlo k porušení GDPR, zákona o zpracování osobních údajů nebo zvláštního předpisu v oblasti ochrany osobních údajů, a v případě zjištění nedostatků, pokud je to opodstatněné a účelné, uložit opatření k nápravě, případně pokutu..

Informace o typu požadavku:

Subjekt údajů není povinen poskytnout osobní údaje a udělit souhlas se zpracováním osobních údajů; v takovém případě se však nebude moci zapojit do soutěže. Poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je v daném případě požadavkem, který je potřebný pro účel realizace soutěže, její komunikace, propagace a vyhodnocení (včetně zveřejnění soutěžních úkonů podle bodu 5.6 těchto pravidel, zveřejnění výherců podle bodu 8.2 těchto pravidel, kontaktování výherců za účelem ujednání podmínek předání a převzetí výhry, a to i prostřednictvím elektronických komunikací ve smyslu zákona o elektronických komunikacích zákona č. 351/2011 Sb. o elektronických komunik

Subjekt údajů je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to bezplatně, písemně, formou e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů odeslaného a doručeného organizátorovi na e-mailovou adresu divino@divino.sk. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů během doby konání soutěže a/nebo do předání výhry v soutěži výherci má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže a/nebo nemožnost předat výhru výherci v soutěži.

Informace o existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování dle článku 22 GDPR:

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Organizátor nezamýšlí používat automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle tohoto článku.

9.2 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společně s uskutečněním soutěžního úkonu každý uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu poskytnutých údajů, resp. veřejně dostupných údajů na Facebook profilu/Instagram účtu jeho osoby. Organizátor je oprávněn osobní údaje zpracovávat pro účely realizace soutěže, její komunikace, propagace a vyhodnocení (včetně zveřejnění soutěžních úkonů podle bodu 5.6 těchto pravidel, zveřejnění výherců podle bodu 8.2 těchto pravidel, kontaktování výherců za účelem ujednání podmínek předání a převzetí výhry, a to i prostřednictvím elektronických komunikací ve smyslu zákona o elektronických komunikacích čb., o elektr/2011 Sb. o elektroni)údajů se uděluje dobrovolně, na dobu konání soutěže a dobu potřebnou ve smyslu příslušných právních předpisů o vedení a archivacii účetnictví.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat, a to bezplatně, písemně, formou e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů odeslaného a doručeného organizátorovi na e-mailovou adresu divino@divino.sk. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů během doby konání soutěže a/nebo do předání výhry v soutěži výherci má za následek vyloučení soutěžícího ze soutěže a/nebo nemožnost předat výhru výherci v soutěži. Organizátor je oprávněn osobní údaje zpracovávat až do odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo do uplynutí doby, po kterou se souhlas uděluje. Po odvolání souhlasu nebo uplynutí doby, na kterou se souhlas uděluje, zajistí jejich omezení a/nebo vymazání ve smyslu GDPR, případně zákona o zpracování osobních údajů; uvedené přitom nemá vliv na případné povinné zpracování a/nebo archivování osobních údajů na základě zvláštního právního předpisu. Ve vztahu ke svým zpracovaným osobním údajům má subjekt údajů práva stanovená GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, zejména články 15-21 GDPR (mj. právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjekt údajů, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo podat stížnost k dozorovému úřadu, právo na přenositelnost osobních údajů). Organizátor je oprávněn osobní údaje zpracovávat i prostřednictvím třetích osob. Organizátor je oprávněn osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnout i třetí osobě, a to za účelem zaslání, doručení a/nebo předání výhry výherci v soutěži. Stejným způsobem (tj. uskutečněním soutěžního úkonu), ve stejném rozsahu a za stejných podmínek uděluje každý organizátorovi také souhlas se zpracováním a využíváním jeho údajů v rozsahu poskytnutých údajů, resp. veřejně dostupných údajů ve Facebook profilu/Instagram účtu jeho osoby, které nemají charakter osobních údajů.

Zpracovávány mohou být i další údaje (včetně osobních údajů), které soutěžící poskytne organizátorovi v rámci uplatňování výhry v soutěži a/nebo předávání nebo převzetí výhry v soutěži a/nebo v souvislosti s nimi (např. údaj o korespondenční adrese pro doručení výhry apod.). Souhlas podle tohoto bodu pravidel v sobě zahrnuje i souhlas se zasíláním zpráv a informací prostřednictvím elektronických komunikací ve smyslu zákona o elektronických komunikacích a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích .

10. Autorská práva, práva související s autorským právem a osobnostní práva

10.1 Pokud má soutěžní úkon a/nebo jakákoli jeho složka a/nebo část (např. text, fotografie apod.) povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění (dále jen „dílo“ a „autorský zákon“), účastník soutěže uskutečněním soutěžního úkonu uděluje organizátorovi nevýhradní souhlas (licenci) na jeho použití (včetně jakýchkoliv jeho složek a/nebo částí) způsobem podle uvážení organizátora, zejména každým a všemi způsoby užití podle ustanovení § 12 odst. 4 autorského zákona (dále jen „licence“). Organizátor je ve smyslu udělované licence oprávněn zejména na pořízení rozmnoženiny díla, veřejné rozšiřování originálu díla nebo jeho rozmnoženiny, pronájmem a/nebo půjčením, sdělování díla veřejnosti, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla do databáze podle § 88 a násl. autorského zákona, uvedení díla na veřejnosti veřejným vystavením originálu díla nebo rozmnoženiny díla, veřejným provedením díla a/nebo veřejným přenosem díla. Licence se uděluje bezplatně. Licence se uděluje jako nevýhradní (nevýhradní licence), bez územního, věcného a časového omezení. Organizátor je oprávněn v rozsahu udělené licence udělovat třetím osobám sublicenci a/nebo postoupit licenci na třetí osobu, s čímž soutěžící uskutečněním soutěžního úkonu uděluje svůj předchozí souhlas. Zároveň tímto soutěžící souhlasí s tím, že udělením sublicence ani postoupením licence na třetí osobu nevzniká soutěžícímu nárok na jakoukoliv úplatu nebo odměnu. Organizátor je oprávněn dílo (včetně jakýchkoli jeho složek a/nebo částí) zpřístupňovat veřejnosti, bezplatně uveřejňovat a veřejně šířit. Účastník soutěže ve vztahu ke svému dílu (včetně jakýchkoli jeho složek a/nebo částí) vylučuje kolektivní správu práv příslušným kolektivním správcem. Organizátor není povinen tuto licenci využít.

10.2 Pokud má soutěžní úkon a/nebo jakákoli jeho složka a/nebo část (např. text, fotografie apod.) povahu uměleckého výkonu výkonného umělce a/nebo záznamu uměleckého výkonu výkonného umělce ve smyslu autorského zákona (dále jen „záznam“), účastník soutěže uskutečněním soutěžního úkonu uděluje organizátorovi nevýhradní souhlas (licenci) na jeho užití (včetně jakýchkoliv jeho složek a/nebo částí), pokud není stanoveno autorským zákonem jinak, a to způsobem podle uvážení organizátora, zejména každým a všemi způsoby užití podle ustanovení § 71 autorského zákona (dále jen „souhlas“). Organizátor je ve smyslu udělovaného souhlasu oprávněn zejména k pořízení rozmnoženiny záznamu výkonu, rozšiřování originálu záznamu výkonu nebo jeho rozmnoženiny, pronájmem a/nebo půjčením, zpřístupňování záznamu veřejnosti, zpracování záznamu, spojení záznamu s jiným dílem, zařazení záznamu do databáze podle § 88 a násl. autorského zákona, uvedení záznamu na veřejnosti veřejným vystavením originálu záznamu nebo rozmnoženiny záznamu, veřejným provedením záznamu a/nebo veřejným přenosem záznamu. Souhlas se uděluje bezplatně. Souhlas se uděluje jako nevýhradní (nevýhradní licence), bez územního, věcného a časového omezení. Organizátor je oprávněn v rozsahu uděleného souhlasu udělovat třetím osobám sublicenci a/nebo postoupit souhlas na třetí osobu, s čímž soutěžící uskutečněním soutěžního úkonu uděluje svůj předchozí souhlas. Zároveň tímto soutěžící souhlasí s tím, že udělením sublicence ani postoupením souhlasu (licence) na třetí osobu, nevzniká soutěžícímu nárok na jakoukoli úplatu nebo odměnu. Organizátor je oprávněn záznam (včetně jakýchkoli jeho složek a/nebo částí) zpřístupňovat veřejnosti, bezplatně uveřejňovat a veřejně šířit. Účastník soutěže ve vztahu ke svému záznamu (včetně jakýchkoli jeho složek a/nebo částí) vylučuje kolektivní správu práv příslušným kolektivním správcem. Organizátor není povinen tento souhlas (licenci) využít.

10.3 Pokud má soutěžní úkon a/nebo jakákoli jeho složka a/nebo část (např. text, fotografie apod.) povahu složky práva na ochranu osobnosti a/nebo jejího záznamu (např. záznamu podobizny, projevů osobní povahy fyzické osoby apod.) ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, účastník soutěže uskutečněním soutěžního úkonu uděluje organizátorovi souhlas ve smyslu ustanovení § 84  a násl. občanského zákoníku na jeho použití (včetně jakýchkoliv jeho složek a/nebo částí) způsobem podle uvážení organizátora a v rozsahu totožném s rozsahem licence a souhlasu podle bodů 10.1 a 10.2 těchto pravidel. Organizátor není povinen souhlas podle tohoto bodu pravidel využít.

11. Všeobecné podmínky

11.1 Uskutečněním soutěžního úkonu každý vyjadřuje svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

11.2 Uskutečněním soutěžního úkonu každý potvrzuje, že tímto, jakožto ani jeho účastí v soutěži, nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jakékoli třetí osoby ani ustanovení právních předpisů a/nebo dokumentů upravujících používání sociální sítě Facebook/ Instagram. Každý tímto zejména potvrzuje, že v plném rozsahu disponuje všemi právy, souhlasy a potvrzeními, které ve smyslu těchto pravidel uděluje (resp. se je zavazuje udělit), zejména, avšak nejen, právy, souhlasy a potvrzeními podle článku 9. a článku 10. těchto pravidel (včetně licence, souhlasu podle bodů 10.2 a 10.3 těchto pravidel), a že jejich udělením nejsou porušena práva ani oprávněné zájmy jakékoli třetí osoby ani ustanovení právních předpisů a/nebo dokumentů upravujících používání sociální sítě Facebook/Instagram. Každý tímto dále potvrzuje, že použitím soutěžního úkonu a/nebo jakékoliv jeho složky a/nebo části způsobem a za podmínek podle těchto pravidel nedojde k porušení práv ani oprávněných zájmů jakékoli třetí osoby ani ustanovení právních předpisů a/nebo dokumentů upravujících používání sociální sítě Facebook/ Instagram. Uskutečněním soutěžního úkonu účastník soutěže dále potvrzuje, že pokud má jím uskutečněný soutěžní úkon a/nebo jakákoli jeho složka a/nebo část (např. text, fotografie apod.) povahu díla ve smyslu autorského zákona a/nebo povahu jiného výkonu, projevu, záznamu a/nebo výsledku chráněného autorským zákonem (např. uměleckého výkonu a/nebo záznamu uměleckého výkonu) a/nebo jiným právním předpisem (např. složky osobnostních práv chráněné občanským zákoníkem, osobního údaje chráněného zákonem o zpracování osobních údajů atd.), práva ke kterému vlastní a/nebo vykonává jiná osoba než účastník soutěže, účastník soutěže s touto osobou vypořádal a v této souvislosti disponuje souhlasem dané osoby a právy v rozsahu nezbytném pro udělení všech práv, souhlasů a potvrzení ve smyslu těchto pravidel (včetně licence, souhlasu podle bodů 10.2 a 10.3 těchto pravidel).

Pokud je tato osoba mladší 18 let nebo není z jiného důvodu plně svéprávná, účastník soutěže uskutečněním soutěžního úkonu zároveň potvrzuje, že disponuje i souhlasem zákonného zástupce dané osoby v potřebném rozsahu. Každý, kdo uskutečnil soutěžní úkon, má plnou odpovědnost jak vůči organizátorovi, tak vůči třetím osobám, v souvislosti se svou účastí v soutěži, i v souvislosti s udělením práv, souhlasů a potvrzení podle těchto pravidel (včetně licence, podle bodů 10.2 a 10.3 těchto pravidel) včetně nároků uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo a práva související s autorským právem, ochranu osobnosti, ochranu osobních údajů a dalších právních předpisů. Uskutečněním soutěžního úkonu každý potvrzuje, že užitím soutěžního úkonu a/nebo jakékoliv jeho složky a/nebo části a/nebo dalších skutečností podle těchto pravidel nebudou dotčena žádná práva třetích osob, např. autorská práva, práva související s autorským právem, osobnostní práva, práva na ochranu soukromí a/nebo osobních údajů,  ochranných známek atd. Všechna potřebná práva, souhlasy a potvrzení související se svou účastí v soutěži a udělením práv, souhlasů a potvrzení podle těchto pravidel musí účastník soutěže získat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že kdokoliv svým jednáním nebo opomenutím v rámci soutěže a/nebo v souvislosti s ní poruší práva organizátora a/nebo jakékoli třetí osoby, zejména, avšak nejen, autorská práva, práva související s autorským právem, osobnostní práva, práva na ochranu soukromí a/nebo osobních údajů apod., je za takovéto porušení plně odpovědný. Pokud se potvrzení podle tohoto bodu pravidel ukáže jako i jen částečně nesprávné, neúplné nebo nepravdivé a organizátorovi, a/nebo jakékoliv třetí osobě v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda a/nebo jiná újma, ten, kdo uskutečnil soutěžní úkon, se ji zavazuje v plném rozsahu a na vlastní náklady nahradit.

11.3 Za řádnost, správnost, úplnost, pravdivost a aktuálnost všech údajů poskytnutých v rámci zapojení se do soutěže, účasti v soutěži a/nebo uplatňování výhry v soutěži a za oprávnění k dispozici s nimi v rozsahu a za podmínek podle těchto pravidel odpovídá v plném rozsahu soutěžící. Soutěžící se jako subjekt údajů zavazuje poskytnout pouze pravdivé, správné a aktuální osobní údaje.

11.4 Organizátor neodpovídá za škody ani jiné újmy způsobené jakýmkoli jednáním nebo opomenutím třetích osob, ani za jakékoli technické problémy související se soutěží, zejména, avšak nejen, problémy při provozu webové stránky www.zenyvpohode.eu, resp. sociálních sítí Facebook/Instagram, problémy na straně telefonních operátorů, poštovních nebo jiných přepravců nebo jiných subjektů.

11.5 Organizátor neodpovídá za jakékoli škody, které soutěžícím případně vznikly a/nebo vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži. Organizátor neodpovídá ani za jakékoli škody způsobené výhrou v soutěži nebo v souvislosti s ní. Organizátor si vyhrazuje právo výhru podle těchto pravidel nahradit jinou výhrou obdobného typu a hodnoty, jakož i měnit podmínky předávání výhry. Výherci nevzniká právo výhru reklamovat.

11.6 Účast v soutěži ani výhru v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Na účast v soutěži není právní nárok.

11.7 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, jakož i právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady, přičemž organizátor není v takovém případě povinen poskytnout žádné odškodnění (např. náhradu škody apod.). V případě, že dojde ke změnám v pravidlech soutěže, tyto změny budou provedeny ve formě dodatku k úplným pravidlům soutěže, který bude zveřejněn na stránkách Klubu Ženy v pohodě, který je umístěn na adrese www.zenyvpohode.eu. Účinnost změn nastává okamžikem zveřejnění dodatku podle předchozí věty, pokud není výslovně uveden pozdější okamžik nabytí jejich účinnosti. Organizátor s konečnou platností rozhoduje o všech otázkách týkajících se soutěže a její realizace.

11.8 Soutěžící bere na vědomí, že výhry v soutěžích mohou podléhat dani z příjmů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění. Soutěžící nemají na základě této soutěže a/nebo v souvislosti s ní nárok na jakákoliv jiná  plnění  ež na plnění výslovně uvedena v těchto pravidlech, přičemž i nárok na tato plnění vy mohl vzniknout jen za splnění všech pro to stanovených podmínek ve smyslu těchto pravidel. Výherce není oprávněn požadovat jakékoliv další plnění nad rámec výhry výslovně uvedené v těchto pravidlech.

11.9 Soutěž není organizována, objednávána, sponzorována, podporována, propagována, prováděna, řízena ani jinak propojena se sociální sítí (službou) Facebook ani se společností Facebook (Facebook Ireland Limited, Facebook, Inc. ani s jejich přidruženými subjekty) disponující právy k sociální síti (službě) Facebook. Údaje, skutečnosti a souhlasy udělované v rámci soutěže jsou udělovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook. Jakékoliv dotazy, poznámky nebo podněty související se soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoli společnosti Facebook. Účastník soutěže bere na vědomí a v plném rozsahu akceptuje, že společnost Facebook není odpovědná za organizaci ani realizaci soutěže.

11.10 Soutěž není organizována, objednávána, sponzorována, podporována, propagována, prováděna, řízena ani jinak propojena se sociální sítí (službou) Instagram ani se společností Facebook (Facebook Ireland Limited, Facebook, Inc. ani s jejich přidruženými subjekty) disponující právy k sociální síti (službě) Instagram. Údaje, skutečnosti a souhlasy udělované v rámci soutěže jsou udělovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook. Jakékoliv dotazy, poznámky nebo podněty související se soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoli společnosti Facebook. Účastník soutěže bere na vědomí a v plném rozsahu akceptuje, že společnost Facebook není odpovědná za organizaci ani realizaci soutěže.

11.11 V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jakýmikoliv jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech nebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže, platí znění úplných pravidel soutěže. Znění pravidel uvedené na propagačních materiálech nebo jiných materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

11.12 Úplná pravidla soutěže jsou po dobu konání soutěže v elektronické formě k dispozici na webové stránce - www.zenyvpohode.eu.