Pravidlá a podmienky klubu

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ KLUBU Ženy v pohode

1. Úvodné ustanovenia 

Klub Ženy v pohode je voľné združenie osôb - klub, združujúci ženy, ich príbuzných, priateľov a blízkych ako aj ďalšie osoby, ktorí sa zaujímajú o životný štýl a svoje zdravie (ďalej len „Klub“). Prevádzkovateľom Klubu, hlavným organizátorom jeho činnosti a jeho správcom je spoločnosť DIVINO s.r.o., so Jeséniova 4/E, 831 01 Bratislava, IČO: 46 492 542, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 78258/B  (ďalej len „Divino“).

2. Účel Klubu, jeho ciele a prostriedky ich dosahovania

Účelom Klubu je vytvorenie a združovanie komunity žien a ďalších osôb so záujmom o informácie, týkajúce sa životného štýlu a zdravia žien, a to predovšetkým na dosahovanie nasledovných cieľov:

 • rozširovane a výmena aktuálnych trendov v oblasti zdravého životného štýlu na Slovensku aj vo svete;
 • zvyšovanie informovanosti a spoločenského povedomia verejnosti o možnej prevencii pred najčastejšími ženskými ochoreniami;
 • získavanie a poskytovanie najnovších informácií o diagnostike a následnej liečbe najčastejších ženských ochorení;
 • poskytovanie pomoci, podpory a poradenstva pri riešení jednotlivých problémov a situácií, ktoré vznikajú v súvislosti s najčastejšími ženskými ochoreniami;

Uvedené ciele Klub dosahuje, prípadne hodlá dosahovať predovšetkým nasledovnými prostriedkami a aktivitami:

 • používaním priestoru vytvoreného na internetových stránkach zenyvpohode.eu prevádzkovaných spoločnosťou Divino na poskytovanie, získavanie a vzájomnú výmenu informácií, názorov a skúseností, používaním tohto priestoru na vzájomnú komunikáciu členov Klubu;
 • používaním priestoru na sociálnych sieťach Facebook a Instagram;
 • zasielaním pravidelného newslettera členom Klubu;
 • spoluúčasťou na organizovaní a realizácii spoločenských podujatí, akcií, aktivít a projektov;
 • spoluúčasťou na organizovaní a realizácii vzdelávacích a informačných aktivít, školení, workshopov, seminárov, konferencií a odborných prednášok;
 • spoluúčasťou na príprave a vydávaní informačných, osvetových či vzdelávacích publikácií a materiálov týkajúcich sa ženského zdravia;
 • a ďalšími legálnymi prostriedkami aktivitami, ktoré napĺňajú účel a ciele Klubu. 

3. Členstvo v Klube

Členstvo v Klube je dobrovoľné. Nikoho nemožno k Členstvu v Klube ani k účasti na jeho aktivitách akokoľvek nútiť.

Členom Klubu môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má záujem stať sa členom Klubu.

Členom Klubu sa môže stať len osoba, ktorá v plnom rozsahu súhlasí s Všeobecnými pravidlami Klubu, oboznámila sa s jeho účelom, cieľmi a záujmami a je pripravená ich hájiť a napĺňať. Takáto osoba sa môže stať členom Klubu riadnym, správnym, úplným a pravdivým vyplnením všetkých požadovaných údajov a odoslaním registračného formulára umiestneného na internetových stránkach www.zenyvpohode.eu.

Vyplnením a odoslaním registračného formulára záujemca o členstvo zároveň potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s Všeobecnými pravidlami Klubu, s týmito v plnom rozsahu súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň tým potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s účelom, cieľmi a záujmami Klubu, s týmito v plnom rozsahu súhlasí a je pripravený ich hájiť a napĺňať.

Po doručení úplne a pravdivo vyplneného registračného formulára spoločnosti Divino bude záujemcovi o členstvo vytvorený členský účet, a teda záujemca sa stane členom Klubu. Člen svoj účet aktivuje tak, že klikne na odkaz, ktorý mu bude po úspešnej registrácii odoslaný na e-mailovú adresu, ktorú pri registrácii do Klubu uviedol. Následne zadaním e-mailovej adresy a zvoleného hesla do prihlasovacieho systému, člen vykonáva svoje práva a spravuje svoj členský účet.

Členstvo v Klube je bezplatné. Na členstvo v Klube nie je právny nárok. Vymáhanie členstva v Klube právnou cestou nie je možné.

Členstvo v Klube nevylučuje členstvo v iných organizáciách, združeniach a iniciatívach, ak ich pôsobenie nie je v rozpore s cieľmi, záujmami a/alebo činnosťou Klubu.

Spoločnosť Divino si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky sporné otázky týkajúce sa členstva v Klube podľa vlastného uváženia.

4. Zánik členstva

Zánik členstva v Klube:

 • člen je oprávnený kedykoľvek svoje členstvo v Klube zrušiť, a to tak, že sa prihlási do svojho členského účtu a vykoná proces zrušenia registrácie, prípadne odošle spoločnosti Divino žiadosť o ukončení svojho členstva v Klube. Členstvo v Klube tak zaniká nasledujúcim dňom po doručení žiadosti o ukončení členstva v Klube;
 • spoločnosť Divino je oprávnená členstvo člena Klubu ukončiť v prípade porušenia Všeobecných pravidiel Klubu, a to dňom nasledujúcim po dni rozhodnutia spoločnosti Divino o vylúčení člena Klubu z Klubu;
 • členstvo v Klube zaniká ukončením činnosti Klubu. O ukončení Klubu bude člen informovaný;
 • členstvo v Klube zaniká smrťou člena Klubu alebo jeho vyhlásením za mŕtveho;
 • členstvo v Klube zaniká aj dňom účinnosti odvolania súhlasu člena Klubu so spracúvaním jeho osobných údajov spoločnosťou Divino;

Člena Klubu je možné z Klubu vylúčiť v prípade, ak závažným spôsobom alebo opakovane porušil ciele a/alebo záujmy Klubu alebo ustanovenia Všeobecných pravidiel Klubu. Taktiež ho možno vylúčiť v prípade, ak by jeho členstvo v Klube mohlo poškodiť alebo ohroziť dobré meno a povesť Klubu alebo spoločnosti Divino, nimi sledovaných cieľov a/alebo záujmov, prípadne ak by členstvo tejto osoby bolo nezlučiteľné s hodnotami a záujmami vyznávanými Klubom alebo spoločnosťou Divino (napr. fair-play, ochrana dobrých mravov, zákaz diskriminácie atď.). Za závažné porušenie Všeobecných pravidiel Klubu bude vždy považované uvedenie nepravdivých údajov v prihláške.

O vylúčení člena Klubu z Klubu rozhoduje spoločnosť Divino. Jej rozhodnutie je konečné, bez možnosti odvolania.

5. Práva a povinnosti člena Klubu

Člen Klubu má právo:

 • na prednostné zasielanie informácií o nových článkoch, marketingových aktivitách, plánovaných akciách, pripravovaných súťažiach a pod. formou e-mailu v podobe newslettera;
 • podieľať sa na činnosti a aktivitách Klubu, dosahovaní jeho cieľov a záujmov;
 • zúčastňovať sa na spoločenských a vzdelávacích podujatiach;
 • podieľať sa na príprave informačných či vzdelávacích materiálov;
 • vystúpiť z Klubu;
 • odvolať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov spoločnosťou Divino;
 • informovať sa o činnosti a aktivitách Klubu;
 • predkladať návrhy, pripomienky, podnety týkajúce sa činnosti a aktivít Klubu.

Člen Klubu má povinnosť:

 • dodržiavať ustanovenia platných právnych predpisov; Všeobecných pravidiel Klubu ako aj ďalších dokumentov a materiálov upravujúcich konanie alebo postavenie členov Klubu umiestnených na internetových stránkach zenyvpohode.eu;
 • člen Klubu je povinný správať sa tak, aby akékoľvek jeho prejavy, konanie a pod. v súvislosti s jeho členstvom v Klube nemohlo svojou formou alebo obsahom akýmkoľvek spôsobom porušovať alebo ohrozovať všeobecne prijímané pravidlá spoločenskej morálky, občianskeho spolužitia, dobrých mravov alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, ani obsahovať náboženský alebo politický podtext. Súčasne takéto prejavy nesmú mať vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah;
 • hájiť ciele a záujmy Klubu;
 • podieľať sa podľa svojich možností na dosahovaní cieľov a záujmov Klubu, akékoľvek zverené činnosti a úlohy vykonávať zodpovedne, v súlade s pravidlami slušnosti a dobrými mravmi a pri ich vykonávaní neoprávnene nezasahovať do práv ani právom chránených záujmov tretích osôb;
 • vždy konať takým spôsobom, ktorý nie je spôsobilý poškodiť alebo ohroziť dobré meno a povesť Klubu, jeho sledovaných cieľov a záujmov.

6. Prevádzkovanie Klubu a organizácia jeho činnosti

Prevádzkovateľom Klubu, hlavným organizátorom jeho činnosti a jeho správcom je spoločnosť Divino. O všetkých záležitostiach týkajúcich sa Klubu vrátane jeho činnosti a aktivít, a rozhodnutí o zrušení a zániku Klubu rozhoduje v poslednej inštancii s konečnou platnosťou spoločnosť Divino.

Na riešenie vybraných úloh a skvalitňovanie činnosti Klubu môžu byť v rámci Klubu zriadené poradné orgány alebo pracovné komisie. Výsledky práce týchto orgánov majú zásadne odporúčací charakter.

7. Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle § 5 ods. 1 písm. o) Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOOU“) je spoločnosť DIVINO s.r.o., so Jeséniova 4/E, 831 01 Bratislava, IČO: 46 492 542, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 78258/B.

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutej osoby“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä pomocou identifikátora ako meno, priezvisko, e-mail, kontaktná adresa, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor, IP adresa.

Účel spracúvania osobných údajov:

V Klube spracúvame osobné údaje vždy na vopred presne vymedzené účely, ktoré sú dopredu známe a dotknuté osoby sú o nich vopred informované. Týmito účelmi sú:

 1. manažment registrácie a členstva dotknutej osoby v klube;
 2. manažment súťaží a eventov vykonávaných a usporadúvaných klubom;
 3. aktívna účasť dotknutej osoby pri činnostiach klubu;
 4. marketingové a propagačné činnosti;
 5. vedenie účtovníctva;

Právne základy spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva Osobné údaje:

 • v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOU na základe súhlasu dotknutej osoby (napr. marketing a iné.);
 • v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOU na účely plnenia zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napr. registrácia a účasť v Klube a pod.);
 • v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOU na účely dodržiavania zákonnej povinnosti, ktorej podlieha Prevádzkovateľ údajov (napr. povinnosti uložené zákonom o dani z príjmu a pod.);
 • v súlade s § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOU z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ, okrem prípadov, keď sú tieto záujmy nahradené záujmami alebo základnými právami a slobodami, najmä ak je dotknutá osoba dieťaťom (napr. udržiavanie kontaktu a starostlivosť o registrovaných členov, podpora už zrealizovaných projektov, zvyšovania povedomia verejnosti o Klube a jeho aktivitách a pod.).

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 • údaje vyplnené v registračnom formulári (t.j. pohlavie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail, heslo);
 • ďalej dátum a čas registrácie do Klubu (vrátane dátumu a času poskytnutia príslušných súhlasov, IP  adresy zariadenia, z ktorého bola registrácia vykonaná);
 • údaj o veku nad 18 rokov;
 • údaj o účasti v súťažiach/akciách, prípadné odmeny získané vo vyhlásených súťažiach vrátane adresy na doručenie výhier.

Ďalšie informácie pre dotknutú osobu:

Prevádzkovateľ potvrdzuje, že v rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania určeného na vyhodnotenie určitých osobných aspektov, ako napríklad výkonnosť pri práci, bonita, spoľahlivosť, osobné vystupovanie, atď.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba (člen klubu) právo byť informovaná o nasledovnom:

 • právo byť v zrozumiteľnej forme informovaný aspoň o účeloch spracúvania, kategóriách príslušných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, existencii transferov a používaní vhodných ochranných opatrení;
 • právo získať prístup k osobným údajom dotknutej osoby. V závislosti od situácie dotknutej osoby a platných právnych predpisov môžu byť osobné údaje sprístupnené priamo, alebo prostredníctvom zamestnanca, splnomocnenej osoby alebo inej osoby, ktorú určil prevádzkovateľ;
 • právo opraviť nepresné osobné údaje;
 • právo vymazať osobné údaje;
 • ak je to uplatniteľné, získať obmedzenie spracúvania;
 • ak je to uplatniteľné, uplatniť právo na prenosnosť údajov a získať od prevádzkovateľa právo obdržať osobné údaje, ktoré poskytla dotknutá osoba prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
 • právo nesúhlasiť so spracúvaním na účely priameho marketingu (vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom), a to kedykoľvek, bezplatne a bez nutnosti uvedenia legitímnych dôvodov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu ohľadom používania osobných údajov podľa § 100 ZoOOU.

Dotknutá osoba môže poslať žiadosť na príslušnú kontaktnú adresu uvedenú vyššie, poštou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý nájdete aj na webovej stránke prevádzkovateľa, t.j. www.zenyvpohode.eu.

Prevádzkovateľ môže vzniesť námietky voči požiadavkám, ktoré sú zjavne neúmerné, najmä počtom alebo opakovaným a systematickým charakterom.

Prenos osobných údajov:

Spoločnosť DIVINO príležitostne spracúva osobné údaje a vykonáva ich cezhraničný prenos do nasledovných krajín: Česká republika. V prípade, ak dotknutá osoba dobrovoľne zverejní svoje osobné údaje na verejnom priestore, ktorý svojou povahou spĺňa definíciu „zahraničia“, nejedná sa o cezhraničný prenos osobných údajov, keďže ho neinicioval prevádzkovateľ.

Kontakt a podávanie žiadostí:

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto zásad spracovania osobných údajov alebo akýchkoľvek sťažností alebo žiadostí (napr. sprístupnenie, námietky alebo žiadosti o opravu) odporúčame, aby sa dotknutá osoba obrátila na adresu spoločnosti Divino, ktorá je uvedená vyššie.

8. Licenčné ustanovenia, autorské a osobnostné práva

V prípade, ak člen Klubu na základe jeho členstva v Klube a/alebo v súvislosti s ním vytvorí a/alebo na účely komunikácie či propagácie Klubu a/alebo realizácie jeho činností a aktivít týmto poskytne akýkoľvek materiál, ktorý (celý alebo jeho časť) má povahu diela a/alebo iného prejavu chráneného v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (napr. fotografia, slovesný útvar a pod., ďalej len „dielo“), týmto zároveň udelí spoločnosti Divino výhradnú licenciu na jeho použitie spôsobom podľa uváženia spoločnosti Divino (licencia sa pritom udeľuje najmä na účely komunikácie a propagácie Klubu, realizácie ich činností a aktivít a ich propagácie). Spoločnosť Divino je oprávnená najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu diela, zaradenie diela do súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie diela a verejný prenos diela. Licencia sa udeľuje ako výhradná, bez územného a vecného obmedzenia, na všetky známe spôsoby použitia diela. Licencia sa udeľuje na dobu trvania členstva daného člena v Klube a na dobu troch rokov po zániku jeho členstva v Klube. Licencia sa udeľuje v plnom rozsahu bezodplatne. Spoločnosť Divino je oprávnená v rozsahu udelenej licencie udeliť sublicenciu alebo postúpiť licenciu na tretiu osobu. Spoločnosť Divino je oprávnená dielo šíriť a sprístupňovať verejnosti najmä prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, internetu, osvetových, vzdelávacích, informačných či propagačných materiálov a iným vhodným spôsobom. Člen Klubu vo vzťahu k svojmu dielu výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv. Spoločnosť Divino nie je povinné túto licenciu využiť.

Člen Klubu svojím členstvom v Klube výslovne potvrdzuje, že týmto ako ani vytvorením či poskytnutím akéhokoľvek materiálu podľa tohto bodu Všeobecných pravidiel Klubu neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Člen Klubu najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými súhlasmi, právami a záväzkami, ktoré v zmysle Všeobecných pravidiel Klubu udeľuje. Člen Klubu zároveň potvrdzuje, že v prípade, ak má akýkoľvek materiál vytvorený a/alebo poskytnutý podľa tohto bodu Všeobecných pravidiel Klubu charakter diela alebo iného prejavu chráneného v zmysle autorského zákona vykonávaného inou osobou než členom Klubu, člen Klubu disponuje súhlasom danej osoby (napr. autora) v rozsahu potrebnom na udelenie všetkých súhlasov v zmysle Všeobecných pravidiel Klubu. Ak má táto osoba menej ako 18 rokov (alebo nemá plnú spôsobilosť na právne úkony z iného dôvodu), člen Klubu zároveň potvrdzuje, že disponuje aj súhlasom zákonného zástupcu danej osoby v potrebnom rozsahu.

Vstupom do Klubu člen v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení udeľuje súhlas s tým, že spoločnosť Divino je oprávnená použiť meno, priezvisko, podobizeň, obrazové, zvukovo-obrazové záznamy a ďalšie zložky osobnostných práv člena, na účely realizácie Klubu ako aj na reklamné, propagačné a marketingové účely. Súhlas na využívanie zložiek osobnostných práv podľa predchádzajúcej vety zahŕňa najmä oprávnenie tieto uverejňovať a šíriť v tlačených komunikačných prostriedkoch, najmä hromadných informačných prostriedkoch, tlačených/online propagačných materiáloch ako aj v iných tlačených či online reklamných a propagačných materiáloch, prípadne pri iných reklamných aktivitách. Reklamné aktivity pritom môžu byť vykonávané v prospech spoločnosti Divino, jej klientov či iného subjektu podľa rozhodnutia spoločnosti Divino. Súhlas sa udeľuje bezodplatne a bez územného a časového obmedzenia.

9. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Klub nie je združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Klub nemá právnu subjektivitu.

Sídlom Klubu sú internetové stránky umiestnené na doméne www.zenyvpohode.eu, prevádzku ktorých zabezpečuje spoločnosť Divino. V prípade potreby písomnej komunikácie je adresou pre doručovanie písomností Klubu vyššie uvedená adresa sídla spoločnosti Divino, t.j.: Jeséniova 4/E, 831 01 Bratislava.

Spoločnosť Divino nezodpovedá za škody ani akékoľvek iné ujmy spôsobené akýmkoľvek konaním alebo nekonaním tretích osôb, najmä nezodpovedá za akékoľvek technické problémy, problémy pri prevádzke internetových stránok www.zenyvpohode.eu, problémy na strane poštových prepravcov, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.

Spoločnosť Divino si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť Všeobecné pravidlá  Klubu, rovnako ako právo Klub úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmena Všeobecných pravidiel Klubu nadobúda účinnosť jej uverejnením na internetových stránkach www.zenyvpohode.eu, ak nie je výslovne uvedený iný termín nadobudnutia jej účinnosti.

Klub a jeho činnosť sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na rozhodovanie akýchkoľvek prípadných sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

 

Všeobecné pravidlá Klubu sú k dispozícii na internetových stránkach www.zenyvpohode.eu.

 

Tieto Všeobecné pravidlá Klubu sú účinné od 1.5.2020.